Provozní řád

Provozní řád kavárny Čarostrom a herny

Všechny osoby vstupující do prostor pohádkové kavárny Čarostrom jsou povinni řídit se provozním řádem.

 • Provozní doba kavárny Čarostrom je Po - Pá 9:00 - 13:00 a 14:00 - 18:30 hod, Ne 14:00 - 18:30 hod.Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny předem upozorní.

 • Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž i na webových stránkách www.carostrom.cz.

 • Herní zóna je určena pro děti do osmi let a je zpoplatněna vstupným 60Kč/dítě, 25Kč/sourozenec, vstupné platí pro vstup do vnitřní herny, tělocvičny a do venkovní zahrady. V době konání kurzů je provoz tělocvičny omezen a vstupné je zvýhodněné 50Kč/dítě, 20 Kč/sourozenec.

 • Každý návštěvník (rodič či jiný doprovod) ručí plně za dítě/děti, které doprovází (za jeho zdraví, bezpečnost i chování vůči ostatním, stejně tak i za škodu způsobenou jiným osobám). Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Provozovatel nenese zodpovědnost za tyto úrazy.

 • Interiérový hrad splňuje normy pro použití ve veřejném sektoru, je určen pro děti od 3 let. Prosíme, poučte děti, aby se nevykláněly z hradeb a dbejte jejich bezpečnosti sledováním jejich hraní. Děti mladší 3 let mohou herní prvek používat jen za asistence dospělé osoby.

 • Houpací vak je určen pro děti do max.hmotnosti 25 kg, houpat se na něm může vždy pouze jedno dítěV prostoru herní části je zakázán pohyb všech osob ve venkovní obuvi. Z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.

 • Kavárna je nekuřácká, kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách.

 • Do kavárny je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob – týká se to zvířat, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, ostrých předmětů apod.

 • Rodiče popř. osoby, které děti v kavárně doprovází odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v herně, nebo v kavárně na zařízení, či majetku kavárny a herny, popř. jinému dítěti, či osobě a to buď v případě úmyslného poškození, anebo nedodržení provozního řádu. Rodiče, či zákonní zástupci nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na rozbitém zařízení nebo jiné osobě. Neplatí pro neúmyslně rozbité hračky nebo nádobí. 

 • Prosíme o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi. Dejte pozor, aby vaše dítě jinému neublížilo.

 • Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.

 • Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.

 • Do prostoru mají přísný zákaz vstupu děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, dále také osoby po nadměrné konzumaci alkoholu..

 • Je zakázáno nosit jakékoliv potraviny a pití do prostor herní části kavárny.

 • Veškeré atrakce splňují bezpečnostní normy, přesto nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

 • Doporučujeme přizpůsobit oblečení dětí a vyvarovat se oblečení s ostrými přezkami, cvoky apod. 

 • Z hygienických důvodů doporučujeme rodičům, aby dětem, které se učí chodit bez plen, při pobytu v herně pleny nechávaly.

 • Nepřebalujte děti v prostorách herny, ale na místě k tomu určeném.

 • Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Nočníky se po každém použití umyjí v prostorách WC.

 • Natáčení a fotografování je dovoleno pouze pro soukromé účely.

 • Je zakázáno vynášet hračky z interiérové herny do zahrady a vnášet venkovní hračky dovnitř.

 • Na venkovní trampolínu mohou děti vstupovat pouze pod dozorem dospělého doprovodu, skákat může vždy jen jedna osoba, dodržujte uvedený váhový limit.

 • Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky, může personál kavárny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat bez náhrady vstupného.

 • Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád, snahou je zajistit bezpečnost dětí, udržet v herně pořádek a zachovat provozuschopné vybavení, aby mohlo sloužit pro potřeby dětí.
   

 

Provozí řád tělocvičny

 • Tělocvična slouží ke konání kroužků a aktivit pořádaných kavárnou Čarostrom a dále k aktivitám smluveným s externími lektory a také k pronájmu na soukromé akce.

 • V prostoru tělocvičny platí nutnost dodržování všeobecného provozního řádu kavárny Čarostrom.

 • Platí přísný ZÁKAZ VNÁŠENÍ JÍDLA A PITÍ do prostor tělocvičny. V případě porušení zákazu a poškození cvičební podlahy tatami se vzniklá škoda účtuje v plné výši tomu, kdo škodu způsobil.

 • Na tělocvičnou podlahu se smí vstupovat pouze BEZ BOT.

 • Nevnášejte, prosím, do tělocvičny hračky z herny.

 • V tělocvičně se nachází ribstole, při jejichž použití malými dětmi, může dojít k úrazu. Rodiče jsou proto povinni mít své dítě při pobytu v tělocvičně neustále pod dozorem. Za případné úrazy nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

 • Do zrcadel se nesmí bouchat ani házet jakýmikoliv předměty.

 

Děkujeme